zrcd.net
当前位置:首页 >> 小数除以整数的题100道 >>

小数除以整数的题100道

一、列竖式计算: 67.5÷15= 289.8÷18= 3.8)91.20.018)0.756 0.16÷0.25=126÷45=15÷0.06= 保留一位小数:4.8÷2.31.55÷3.87.09÷0.52 保留两位小数:3.81÷7246.4÷135.63÷6.1 计算下面各题,除不尽的用循环小数表示所得的商. 9÷112÷130.303

1000÷2500= 120÷2.4= 10.5÷1.5= 6.3÷63= 3.6÷0.012=625÷25= 15÷7.5= 30.625÷25= 4.8÷120= 125÷2500625÷25= 1÷8= 0.1÷5= 125÷0.25= 45÷9.5=66.5÷9.5= 3125÷12.5= 350÷0.2= 720÷36= 9.6÷8=0.25÷0.125= 1.24÷4= 3.6÷4= 1÷2.5= 6985.32÷10

小数除整数竖式计算题,举例如下:12.5÷5=2.5

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.844x0.966x0.177x0.23.4x307.5x800.99x0.13.3x4

关于小数除整数的计算题如下:1、121÷1.1=1210 ÷ 11 = 1102、2÷0.5=20÷5=43、104÷0.2=1040÷2=5204、21÷0.3=210÷3=705、15÷0.3=150÷3=506、21÷0.21=2100÷21=1007、100÷0.1=1000÷1=10008、29÷0.2=290÷2=1459、13÷0.013=

10.5÷1.5= 3.6÷0.012=30.625÷25= 4.8÷120= 125÷2500625÷25= 1÷8= 0.1÷5= 125÷0.25= 45÷9.5=66.5÷9.5= 3125÷12.5= 350÷0.2= 720÷36= 9.6÷8=0.25÷0.125= 1.24÷4= 3.6÷4= 1÷2.5= 6985.32÷10=99.9÷

(592*100)÷(0.37*100)=59200÷37=1600

4.5*0.07 = 6.3÷0.09 = 2.5*3.6 = 19.8÷3.3 = 5÷0.25 = 0.76÷0.4 = 2.36*0.22 = 2.8*4.58 = 3.57÷4.2 = 82.8÷ 36 = 45*2.46 = 3.6÷0.24 = 382.5÷45 = 6.4*5.48 = 13.42*4.73 = 9.65*8.12 = 7.23*1.2 = 6.3*12 = 2.14*8.3 = 4.9*1.12 = 21.98*2.31 = 0.24*28

原发布者:云淡风清031310 小数除法竖式计算题(1)9.12÷3.8=(2)54÷0.36=(3)1.7÷0.08=(4)0.576÷0.18=(5)0.77÷0.35=(6)15.68÷5.6=(7)42.7÷7=(8)38.4÷6=(9)62.8÷4=(10)65.6÷8=.(11)8.4÷5.6=(12)1.71÷3.8=(13)7.05÷0.94=.(14)5.4÷24=(15)6

12.5*5.6= 1.14÷0.6= 7*0.5= 0.15*2.2= 3.4*0.15= 2.88÷0.6=4*0.25= 0.8÷0.4= 2.5*7.6= 0.8*1.25= 1÷0.4= 4.8*0.125=2.72÷0.8= 0.84÷0.6= 3.52÷1.1= 7.2*0.125= 0.78÷0.2= 6.75*1.5=1.54÷1.1= 2.5*6= 3.76÷0.8= 0.26÷0.2= 4.4*2.5= 1.52÷0.4=0.76÷

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zrcd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com