zrcd.net
当前位置:首页 >> 犹组词语和拼音 >>

犹组词语和拼音

组词有:犹如、犹豫、犹疑、犹然、犹大、犹自、不犹、犹龙.犹 拼 音:yóu 部 首:犭 笔 画:7 五 行:土 五 笔:QTDN 释 义:1、如同:虽死犹生.过犹不及.2、还;尚且:记忆犹新.困兽犹斗.扩展资料 字形演变 文言版《说文解字》:

犹豫、犹如、犹疑、犹然、犹自、犹龙、犹若、不犹、犹是、王犹、犹儿、犹且、犹与、尚犹、相犹、且犹、犹猢、远犹、犹闲、犹父、犹夷、夷犹、犹孙、犹预、犹、马犹、犹和、大犹、宣犹、犹犹、犹尚、丕犹、犹可、犹子、仇犹、犹女、沈犹、犹人、五犹、犹移

犹的拼音:[yóu ]犹组词:犹豫,犹如,犹存

据,堤,阔,盼,滚,顿,逐,渐堵,犹,崩,震,霎,余.拼音和组词语. jù 据,根据,据说, dī 堤,河堤,堤坝, kùo 阔,阔气,宽阔, pàn 盼,盼望,期盼, gǔn 滚,滚动,滚开, dùn 顿,顿时,牛顿, zhú 逐,逐渐,逐个, jiàn 渐,渐渐,渐进, dǔ 堵,堵住,堵车, yóu 犹,犹如,犹豫, bēng 崩,崩裂,崩盘, shà 霎,霎时, zhèn 震,震动,震耳, yú 余,余下,余量.

犹 拼音:yóu 解释:1. 相似,如同:~如.过~不及.2. 尚且:~且.~自.困兽~斗(喻濒于失败的人,虽走投无路还要顽强抵抗).3. 〔~豫〕迟疑不决.4. 〔~疑〕迟疑.5. 仍然,还(hái ):~然.记忆~新.

犹犹、优犹、犹子、犹然、且犹、犹龙、犹猢、犹预、犹、犹女、大犹、马犹、五犹、犹大、犹父、犹与、远犹、犹孙、宣犹、犹之、犹儿、犹闲、不犹、犹若、犹自、仇犹、犹人、譬犹、犹移、犹且、犹豫、尚犹、犹尚、相犹、犹是、丕犹、彝犹、谋犹、犹夷、犹和

言犹在耳、 迥不犹人、 玉漏犹滴、 困兽犹斗、 犹豫不决、 虽死犹生、 风韵犹存、 中馈犹虚、 犹解倒悬、 记忆犹新视死犹归、 过犹不及、 万死犹轻、 千里犹面、 我见犹怜、 博弈犹贤、 敬姜犹绩、 虽死之日,犹生之年

犹:部首 反犬旁 【汉语文字】反犬旁【汉语拼音】fǎn quǎn páng【词语解释】楷书中改变从“犬”字中“犬”字形,变为反写的“犬”字“犭”,称为反犬旁.【字词解释】“犬”字象形,象狗.【词语用法】 从“犬”字和动物有关.例如:“狼”字和“狈”字.【另外写法】犬犹儿

与 yǔ 〈动〉1.(会意.小篆字形,"一、勺"合起来,表示赐予别人东西."与",从与, 与从舁( yú),共同抬起,与,给予.合起来表偕同、朋友.本义:赐予,施予,给予)2.同本义 [give grant;offer] 与,赐也,通作"与".--《正字通

犹豫 犹如 犹若 犹如 犹疑 犹然

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zrcd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com